Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Akt ofiarowania się w niewolę miłości Jezusa Chrustusa przez ręce Maryi według Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 3

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort ,“Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

 O,odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu,
prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca
Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w
łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi,
Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego
siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli
szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył
Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem
uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie
dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św.
Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem
lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie
zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego
Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do
wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś
jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się
wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą
mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana,
żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce
cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i
ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam
Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo;
wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i
przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i
zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na
zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie
Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż
swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd,
obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą
Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę
swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich
uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając
Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez
wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale
Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z
mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką
Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia
władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem
nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca
Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój
niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny.
Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego
niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie
przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej
mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których
pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico
wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem,
naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna
Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.
Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego; bądź
pozdrowiona, Maryjo, godna podziwu Matko Syna; bądź pozdrowiona, Maryjo,
najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego; bądź pozdrowiona, Maryjo,
moja najdroższa Matko, moja zachwycająca Pani i można Władczyni; bądź
pozdrowiona, moja radości, moja chwało, serce moje i duszo! Z
miłosierdzia jesteś cała dla mnie, a ja cały dla Ciebie z racji
sprawiedliwości. Ale nie jestem jeszcze na tyle: oddaję się Tobie na
nowo cały jako niewolnik na wieki, nie zachowując niczego dla siebie ani
dla nikogo. Jeżeli widzisz we mnie jeszcze cokolwiek, co do Ciebie nie
należy, błagam Cię, abyś to ode mnie zabrała i stała się niepodzielną
Panią mojej władzy; żebyś zniszczyła i wykorzeniła oraz unicestwiła w
niej wszystko, co nie podoba się Bogu i abyś posiała, uprawiała i
czyniła tam wszystko, co się Tobie spodoba. Niech światło Twojej wiary
rozprasza ciemności mego ducha; niech Twoja głęboka pokora zajmie
miejsce mojej pychy; niech Twoje niezwykłe skupienie położy kres mej
niespokojnej wyobraźni; niechaj Twoje nieustanne widzenie Boga napełni
moją pamięć Jego obecnością; niechaj pożar miłości Serca Twojego moje
rozszerzy i rozpłomieni jego letniość i chłód; niech Twoje cnoty zajmą
miejsce moich grzechów; niechaj zasługi Twoje staną się u Boga moją
ozdobą i ucieczką. Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, spraw,
jeśli to możliwe, żebym nie miał już innego ducha – oprócz Twojego – dla
poznania Jezusa Chrystusa i Jego Boskich pragnień; żebym nie miał już
innej duszy – jak tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; żebym nie
miał już innego serca – prócz Twojego – bym mógł kochać Boga miłością
czystą i żarliwą jak Ty.
Nie
proszę o wizje czy objawienia ani o upodobania lub przyjemności, nawet
te duchowe. To Ty widzisz jasno, bez cienia; Ty smakujesz w pełni, bez
goryczy; Ty triumfujesz w chwale po prawicy Twojego Syna w Niebie, bez
najmniejszego upokorzenia; Ty panujesz niepodzielnie nad aniołami i
ludźmi, i złymi duchami, bez sprzeciwu; i, ostatecznie, Ty sama według
swej woli rozporządzasz całym bez wyjątku Bożym dobrem. Oto, Najświętsza
Maryjo, najlepsza cząstka, którą Ci dał Pan i której nigdy nie
zostaniesz pozbawiona55 – co
jest źródłem mej wielkiej radości. Co do mnie, nie pragnę innej cząstki
jak tylko tej, która była Twoim udziałem: wierzyć, niczego nie smakując
ani nie widząc; cierpieć z radością, bez pociechy stworzeń; umierać
nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; pracować usilnie dla Ciebie aż
do śmierci, bez jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy z twoich
niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię proszę przez Twoje miłosierdzie,
jest to, żebym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mówił po trzykroć: Amen – wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co robisz teraz w Niebie; Amen – wszystkiemu, czego dokonujesz w mojej duszy; żebyś tylko Ty we mnie wysławiała Jezusa teraz i na
wieki. Amen!