Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)
1) Geografia, przeszłość i powstanie ośrodka
Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii rozpoczęła się pod koniec XIX w., wraz z początkiem wielkiej emigracji Polaków na Wyspy. Od samego początku podejmowane były próby objęcia Polaków polską opieką duszpasterską.
W 1894 działania te zostały sformalizowane i odtąd nabożeństwa polskie we wschodniej dzielnicy Londynu odbywały się regularnie.
Podczas I wojny światowej powstały przy Misji "Polski Komitet Dobroczynności" i Polskie Stowarzyszenie Katolickie "Biały Orzeł". Po zakończeniu wojny sporo osób interesujących się i popierających sprawę polskiego kościoła wyjechało do wolnej Polski, towarzystwa zamarły. Potrzeba kościoła była jednak nadal aktualna.
    W roku 1930 w dniu  30 października, po wielu trudnościach odbyło się poświęcenie pierwszej polskiej świątyni na Wyspach Brytyjskich przez Ks. Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski w obecności  Kardynała Arcybiskupa Bourne.
    Pomimo trudnych warunków materialnych Polacy hojnie wspierali wysiłki na rzecz zdobycia własnych ośrodków. Czasami odkupowano kościoły od Anglików, nierzadko budowano je od początku.
To dzięki zaangażowaniu i hojności Polaków Polska Misja Katolicka jest właścicielem 30 kościołów; 12 kaplic; 39 plebanii i 55 ośrodków parafialnych.
    Parafia w Ipswich do której przynależy ośrodek parafialny w Colchester liczy 13 ośrodków i prowadzona jest przez Proboszcza Ks. Krzysztofa Kitę oraz Wikariusza Krzysztofa Nowaka.
  Ośrodek w Colchester utworzony został w roku 1966 przez Ks Proboszcza Rzonsa.
Położony jest w hrabstwie Essex w najstarszym mieście Anglii. Msze w języku polskim odprawiane są w kościele pw. St. James the Less przy ulicy 51 Priory Street.

2) Duchowieństwo i wierni
Każdy ośrodek stanowi określona wspólnota wiernych, nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.
Dlatego zwróćmy uwagę na duchownych pracujących na tym terenie.

        Tabela 1
      Proboszczowie Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w latach 1966 - 2013
  ..............................................................................................................................................


4) Pielgrzymki i miejsca kultu

Warto wspomnieć iż parafianie biorą udział w pielgrzymkach. Miejscowości pielgrzymkowe to miejsce szczególnego działania Łaski Bożej, której tak bardzo złaknieni są Polacy. Od czasów Ks. Proboszcza Rzonsy wyjeżdżano do Walsingham, Aylesford i Laxton Hall.

5) Życie religijne

        Tabela 2
          Posługi religijne w Colchester
............................................................................................................................................

Podstawową formą, przez którą Kościół realizuje własną misję nauczania, jest przekazywanie słowa Bożego. Posługa Słowa uobecnia Chrystusa oraz Jego dzieło zbawcze. Słuchanie słowa Bożego rodzi wiarę,  przez którą Chrystus zamieszkuje w ludzkich sercach. W pobożności wiernych parafii Colchester dużą rolę spełniły i nadal spełniają także sakramenty święte, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi jako czynności Chrystusa i Kościoła. Są one znakami oraz środkami, poprzez które wyraża i wzmacnia się wiara, oddawany jest kult i dokonuje się uświęcenie człowieka. Z szacunkiem do dorobku poprzednich pokoleń w parafii colchesterskiej rozwija się duszpasterstwo misyjne.

Sakramenty
Chrzest
Pierwszym sakramentem, przez który człowiek wchodzi do wspólnoty Kościoła i w nadprzyrodzoną łączność z Chrystusem, jest chrzest.
Uroczysty chrzest dzieci odbywa się na niedzielnej Mszy św. Rodzice
zgłaszają chęć ochrzczenia dziecka na 3 miesiące przed planowaną datą
chrztu. Rodzice i rodzice chrzestni
zobowiązani są do uczestnictwa w katechizacji przedchrzcielnej. Osoba mająca pełnić funkcję
chrzestnego musi być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął sakrament
Eucharystii i ukończył 16 rok życia oraz musi prowadzić życie zgodne z
wiarą. Od tej zasady nie może być wyjątku. Warto pamiętać, że osoby,
które nie uczestniczą w życiu sakramentalnym lub wypowiadają się przeciw
wierze nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych. Nie mogą być
chrzestnymi również osoby, które żyją w konkubinacie lub są związane
małżeństwem tylko cywilnym bez względu na przyczynę trwania takiej
sytuacji. Rodzice chrzestni niepochodzący z naszej parafii muszą okazać
zaświadczenie od proboszcza swojej parafii.
Dorosłych, którzy nie przyjęli chrztu, a chcieliby zostać chrześcijanami, prosimy o kontakt z księdzem. W przypadku zagrożenia życia dziecka chrztu może dokonać każdy człowiek w dowolnym miejscu.

Pokuta i Eucharystia
Drugim Sakramentem udzielanym po chrzcie św. w praktyce parafialnej jest pokuta. Wierzący mają w nim możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów popełnionych po chrzcie św. Tego sakramentu udzielają duchowni posiadający jurysdykcję do spowiadania.
Z sakramentem pokuty łączy się Eucharystia. Kościół uczy, że w  Eucharystii pod postacią chleba i wina jest obecny sam Jezus Chrystus, który ofiaruje się i służy za pokarm dla wiernych. Przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa dokonuje sie w czasie Mszy św., którą mogą sprawować jedynie kapłanii i biskupii.
Przygotowania do przyjęcia tych dwóch bardzo ważnych sakramentów trwają dwa lata. Dzieci przed Mszą św. uczestniczą w katechezie i słuchają najważniejszych nauk o Bogu. Mieszkańcy Ipswich i Colchester mają możliwość zapisania dzieci do Polskiej Sobotniej Szkółki, gdzie również odbywają się katechezy.

Bierzmowanie
Kolejnym na ogół Sakramentem przyjmowanym przez wiernych jest bierzmowanie; czyli udzielenie pełni darów Ducha Św.
Udziela się go podobnie jak chrztu, tylko raz w życiu, przez biskupów i infułatów.
Sakrament bierzmowania udzielany jest w parafii co 2 lata po odbyciu katechizacji, prowadzonej przy parafii. Kandydat zgłasza się do księdza.Najblższe bierzmowanie planowane jest w naszej parafii na koniec 2014 roku lub początek 2015r.

W parafi udzielane są jeszcze sakramenty małżeństwa i namaszczenia chorych. 
 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Nasze zachwianie w wierze bierze się z tąd, iż wymagamy od siebie nawzajem, i od siebie samych również, więcej niż Pan Bóg chce i oczekuje.
On naprawdę wie kiedy i ile nam potrzeba, i daje nam to co jest niezbędne. A więc poco chcieć więcej.