Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na
serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w
imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą
Twego miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna
Swego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków.
Amen.


Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowemu
Chwała Najświętszemu Sercu Jezuso­wemu
za miłosierdzie nieskończone, które okazało szczęśliwym sługom ogniska
tego, wybierając ich pośród tysiąca innych, ja­ko dziedzictwo miłości i
przybytek wy­nagrodzenia, gdzie Go przepraszają za niewdzięczność ludzi.
Jakże odczuwamy swą niegodność wobec
zaszczytu, jaki nam czynisz, że chcesz panować nad rodziną naszą. Jakże
Cię ona wielbi w milczeniu i weseli się, że chcesz dzielić z nami pod
jednym da­chem trudy, troski i pociechy dzieci Two­ich. Nie jesteśmy
godni wprawdzie, abyś zstąpił pod ten dach ubogi, aleś wyrzekł słowo, w
którym się odmalowało piękno Serca Twego, i dusze nasze spragnione
Ciebie, znalazły w Ranie boku Twego, o dobry Jezu, wody żywe,
wytryskujące żywotowi wiecznemu. A więc skruszeni i ufni przychodzimy
oddać się To­bie, który jesteś życiem niewzruszonym. Zostań z nami, o
Najświętsze Serce, gdyż odczuwamy chęć nieprzepartą, aby Cię miłować i
innych w miłości Twej pobu­dzać. Ciebie, który jesteś krzakiem
gore­jącym, mającym zapalić świat, aby go uświęcić.
Oby ten dom był dla Ciebie schronie­niem tak miłym
jak Betania, byś mógł spocząć przy duszach kochających, które najlepszą
cząstkę obrały w poufnej mi­łości Twego Serca. Oby był on dla Ciebie
ubogim, ale gościnnym przytułkiem jak w Egipcie, podczas wygnania
ziemskiego. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź gdyż tu jak w Nazarecie kochamy
serdeczną miłością Najświętszą Pannę, słodką Matkę Twoja, którą nam
dałeś. Przyjdź zapełnić słodką swoją obecnością pustkę, którą
nieszczęś­cie i śmierć wśród nas sprawiły. O przy­jacielu
najwierniejszy, gdybyś tu był w godzinach smutku i żałoby łzy nasze
byłyby mniej gorzkie, znaleźlibyśmy zbawczy balsam na nasze ukryte rany,
które tylko Ty znasz. Przyjdź, bo słabną nasze siły, a dzień młodości i
złudzeń ma się ku schyłkowi. Zostań z nami, gdyż już jest późno, a my
chcemy do Ciebie jedynie należeć, gdyż Ty sam jesteś Drogą, Prawdą i
Żywotem. Obyśmy usłyszeli te słowa, które wyrzekłeś niegdyś do
Zacheusza: „Dziś potrzeba mi mieszkać w domu Twoim”.
Tak, Panie, uczyń tu przybytek Twój,
abyśmy żyli w Twej miłości i w Twym towarzystwie, my którzy Cię Królem
na­szym obieramy, gdyż nie chcemy nikogo innego oprócz Ciebie. Amen.


Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu według św. Małgorzaty Marii
Ja… oddaję i poświęcam Najświętsze­mu
Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje
uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd uży­wać żadnej cząstki
mego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam
niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości
ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego co by Mu się
mogło nie podobać.
Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce,
za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mojego życia, za
rękojmię mojego zbawienia, za lekarstwo na moje ułomności i niestałość,
za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za
pewne schronienie w godzinę mej
śmier­ci. Bądź więc, o Serce pełne dobroci, mo­im przebaczeniem wobec
Boga Ojca i od­wróć ode mnie strzały Jego sprawiedli­wego gniewu. O
Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność, gdyż wszystkiego się
obawiam po mojej słaboś­ci i złości, natomiast – spodziewam się
wszystkiego po Twej dobroci.
Zniszcz więc we mnie wszystko,
cokol­wiek może Ci się nie podobać albo sprze­ciwiać. Niech Boska Twa
miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o
Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą
dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę by całym
mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jak Twój wier­ny
sługa. Amen.


Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu
O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na
nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do
Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie
Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.
Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy
przyka­zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu
najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem
bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od
Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do
domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda
oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło
nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom
spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden
brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam
zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen


Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa
odmawiana przez ojca Pio

1. O mój Jezu, któryś powiedział.
„Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam”,
oto pukam, szukam, proszę o łaskę…
Ojcze nasz…. Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu…
2 O mój Jezu, któryś
powiedział; ,,O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w imię moje”,
oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o Łaskę
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała 0jcu…
3. O mój Jezu. któryś powiedział:
„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”, oto w oparciu o
nieomyl­ność Twoich słów proszę Cię o łaskę…
Ojcze nasz…. Zdrowaś Mario…. Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie.
Najświętsze Serce Jezusa, które nie
może nieulitować się nad nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną
biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez
niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki.
Święty Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami.

Pozdrowienie Pana Jezusa
Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce
Jezusa, Serce mego Zbawiciela, żywe i niewyczerpane źródło szczęścia i
życia wiecznego, nieskończona skarbnico Bóstwa. Ty jesteś moją ucieczką,
moim ukojeniem, moim wszystkim.
Serce pełne miłości, rozpal moje serce
świętym żarem, który trawi Twoje Serce. Wlej wszystkie swe laski do mego
serca, które z Ciebie, jako ze źródła wypływają. Spraw, niech dusza
moja będzie zawsze złączona z Twoją, a moja wola zawsze podporządkowana
Twojej. Tego jednego tylko pragnę, aby Twoja święta wola była jedynym
moim drogowskazem i jedy­nym celem wszystkich moich myśli, wszystkich
moich prag­nień, wszystkich moich czynów. Tego wyczekuję ufnie od Ciebie. Amen. 
Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed świętem
Modlitwa na każdy dzień
Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach
zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam
nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego
przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki
Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...
Dzień 1
O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś
nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na
Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej
najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko.
Amen.
Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Dzień 2
Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wiernie wypełniać
przykazanie miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wyzbył się egoizmu, a nauczył
się naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i
służę im pomocą w trudnych chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć wszystkich
ludzi, których spotkam w życiu, także moich nieprzyjaciół. Amen.
Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.
Dzień 3
Jezu, Ty powiedziałeś: "Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego
Serca". Panie mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a obdarz pokorą i
cichością. Dopomóż mi wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał
błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na Górze: "Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię". Amen.
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.
Dzień 4
Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej.
Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce Twojego Kościoła. Pomóż
mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się
Twojej woli. Amen.
Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
Dzień 5
Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło wszelkie
zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i zniecierpliwienie.
Naucz mnie spokoju i cierpliwości, abym odtąd z miłości do Ciebie przyjmował
trudy i cierpienia, jakie dopuścisz na mnie. Amen.
Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.
Dzień 6
Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zbawienia ofiarowało się swemu Ojcu za
nasze grzechy. Racz napełnić moje serce ofiarną miłością. Niech nie będę
obojętny na potrzeby Kościoła i bliźnich, lecz w miarę moich możliwości niech
służę im pomocą. Amen.
Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary i poświęcenia.
Dzień 7
Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło wszystko, aby nas zbawić.
Dopomóż mi odwzajemnić się Tobie wiernością w wypełnianiu Twoich przykazań i
moich obowiązków, jakie mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, abym nie
marnował darów otrzymanych od Ciebie, ale niech się staram wykorzystać każdy
dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej duszy. Amen.
Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim
wiernym sługą. 
Dzień 8
Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało sobie na ziemi nie zaszczyty i
bogactwo, ale pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, Jezu, abym godnie
naśladował Ciebie w ubóstwie i pracowitości. Niech nie marnuję wiele czasu na
rozrywki i przyjemności, ale przez pracę i modlitwę niech wiernie służę Bogu i
ludziom. Amen.
O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.
Dzień 9
Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi odszedłeś, aby nam przygotować
mieszkanie w niebie. Udziel nam tej łaski, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy
pielgrzymami na tej ziemi i nie przywiązywali się zbytnio do niej i do spraw
doczesnych. Niech przez dobre życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej
Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najświętsze Serce. Amen.
Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy ostateczne.
Modlitwa na zakończenie nowenny
Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się
złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich
błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem.
Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem.
A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i
szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi
naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.