Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki
12. 09. (piątek)

DZIEŃ PIERWSZY

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną"

Rozważanie:
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie
będziesz miał bogów cudzych przede Mną, abyś był wol­nym człowiekiem. Abyś nie
utracił tego największego daru i nie uwi­kłał się w rozmaite zniewolenia.

Z tego przykazania wyrastają inne. Zostały one wypisane na ka­miennych tablicach i w
twoim sercu. To pierwsze prawo-ostrzeżenie jest wynikiem Bożej dobroci i
troski, byś strzegł twego prawdziwego dobra. Jeśli zburzysz to prawo,
zaszkodzisz sobie, zburzysz ład życia i wszelką wspólnotę, poczynając od
rodziny, poprzez naród i społe­czeństwa.
Bóg prawdziwy, jeśli będzie miał pierwszeństwo w twoim życiu, da ci przeogromną
moc, abyś dojrzewał, rozwijał się, mógł być odpo­wiedzialny i wierny, rozumieć
siebie i wytrwać w swym powołaniu chłopaka czy dziewczyny, a potem mężczyzny
czy kobiety.
Ten Boży skarb przechowujesz jednak w glinianym, kruchym na­czyniu, jak określił to św.
Paweł. Szatan, skoro kusił Chrystusa, tak samo będzie i ciebie wielokrotnie
doświadczał na górze kuszenia. W miejsce Boga będzie ci proponował bogactwa
tego świata, przy­jemności, rozkosze zmysłów i uczuć oraz władzę wmawiając, że
po­trafisz sam rozstrzygać o dobru i złu, jak też kierować i rządzić wszystkim.
Oby starczyło ci sił jak Chrystusowi, aby za każdym ra­zem powiedzieć: Nie będę
miał bogów cudzych przed Tobą, ale Bogu samemu służyć będę!
Nie pozwól rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą Prawdę i Boże Prawo. Nie pozwól rozbić
i zniszczyć tego porządku moralnego, którego strzeże twoje sumienie. A jeśli to
naczynie popękało, obyś szybko je posklejał.

Modlitwa
Święty Stanisławie! I Ty miałeś swoje „góry kuszenia". Mogłeś wybrać życie
beztroskie wiedeńskiego studenta, posiadając pienią­dze i służących. Mogłeś
wybrać karierę, władzę, zaszczyty. Zrezy­gnowałeś z tego wszystkiego, aby w
ubóstwie i pokorze służyć same­mu Bogu. Uproś mi siłę i mądrość, bym nie szukał
szczęścia i wolności poza Bogiem i nie zmarnował mojej młodości. Bym nie
stracił ufności wobec Boga, który niczego nie chce mi odebrać. Pra­gnie
obdarzyć jedynie tym wszystkim, co prowadzi ku wartościom najwyższym i
zaspokaja wszelkie moje najgłębsze tęsknoty. Amen.

Rachunek sumienia
Jakim naprawdę naczyniem jestem? Jakie zawartości w nim prze­chowuję? Z czego muszę
je oczyścić, a o co wzbogacić? Jakie pęknię­cia mam szybko naprawić? Czy
starcza mi odwagi w oczyszczaniu mych pragnień i celów, by czynić to, co się
Bogu podoba? A może Bóg jest tylko dodatkiem do doczesności, która stała się
mym pierw­szoplanowym bożkiem?

Przesłania
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych
pożądań (...) będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania
prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowia­daniom. Ty zaś czuwaj... (2 Tm 4,3-4).

Do wyższych rzeczy jestem stworzony (św. Stanisław Kostka).

Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia (Ps 143,6).

Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68)
.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...