Ośrodek Parafialny w Colchester
                                                                                                                Msze Święte w kościele St. James The Less, 51 Priory Street, CO1 2QB 
 
POLSKA PARAFIA - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN IPSWICH, Charity No 1119423
DUSZPASTERZE : KS. WIESŁAW MRÓZ ( 07935895253)
82 Wellesley Road, Ipswich,
IP4 1PH, UK Tel. (01473) 217391
Po nici dobrych myśli osiągnąć
dojrzałość
i po kamykach z dobrych
uczynków nad rwącym potokiem dotrzeć do wieczności. :)

Nowenna do Św. Stanisława Kostki Dzień III
14.09 (niedziela)   

DZIEŃ TRZECI

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Rozważanie
Bóg jest Miłością! Dlatego postanowił ratować człowieka przed potępieniem i wprowadzić
go na drogę zbawienia. Bóg w Oso­bie Syna zapłacił za tę miłość dramatyczną
cenę doświadczenia zdra­dy, niezrozumienia, męki i śmierci. Tak Bóg umiłował
świat, że Sy­na swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

Niedziela więc, jako dzień Jego Zmartwychwstania, jest szczegól­nym świętowaniem przy
ołtarzu. Jest czerpaniem z tej niepojętej mi­łości. On, Syn Boży, tak ciebie
umiłował, że swoje życie za ciebie od­dał. Dlaczego? Czym na to ty i ja
zasłużyliśmy? Jak niepojęta jest Jego miłość i bezinteresowna. Wierna i nie
lękająca się upokorzeń, bólu i samotności. Nie ma przecież większej miłości,
jak oddać życie swoje za innych. To nie tanie emocje i zmysłowość, które
podsycają ten świat.
Niedziela jest dniem zachwytu. Jest centrum życia chrześcijan. Je­śli nie, to niewiele
rozumiesz ze swego chrześcijaństwa.

Modlitwa

Święty Stanisławie! W każdej Eucharystii dokonuje się Chrystu­sowa prośba do Ojca, by
wybaczył nam grzechy i słabości ze wzglę­du na Jego Mękę i Krzyż. A ja mam
setki powodów, by lekceważyć Mszę św. Tyle błahych rzeczy, rozrywek, spotkań,
wypraw powoduje, że nie ma mnie w kościele. Jak bardzo jestem powierzchowny,
szuka­jący doznań, przygód, przyjemności. Wydaje mi się, że drugi czło­wiek
wypełni moje tęsknoty. Jestem jak statek na mieliźnie. Pomóż mi wypłynąć na
głębię, bym jak najszybciej mógł zachwycić się praw­dą, iż jedynie Bóg do końca
mnie umiłował i że od Niego nigdy nie doznam zawodu. Tej prawdy uczy każda Msza
św. Pozwól mi ją co­raz bardziej rozumieć i do niej tęsknić. Amen.

Rachunek sumienia
To przykazanie strzeże mojej więzi z Bogiem. Jak często jestem na Mszy św.? Z
jakich powodów ją zaniedbuję? Czy umiem ją prze­żywać? Czy ją rozumiem? Czy
jest ona dla mnie dziękczynieniem za dobra, których Bóg mi udziela? Czy słyszę
tę modlitwę Jezusową płynącą z krzyża samotności, bólu i upokorzenia, pełną
miłości i za­troskania o mnie? Czy nudzę się na Mszy św., bo nie angażuje moich
żywiołowych emocji?

Przesłania
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Jaw nim (J 6,577)

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6,51)

Dlaczego mnie grzesznika tak hojnie obdarzasz? Uwielbiam Twoją dobroć. O Panie, jestem głodny
i spragniony. Wzbudź we mnie tęskno­tę do czerpania ze źródła Twojej miłości.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...